Säännöt

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry 

Yhdistyksen säännöt, 22.3.2018 

1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry. ja kotipaikka Tampereen kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi. 

2§ Seuran tarkoituksena on edistää hyönteistutkimusta ja -harrastusta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 

3§ Seuran jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt hyönteisiä tutkiva tai harrastava tai muutoin niistä kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai hallitukselle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Seuran jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut. 

Hallitus voi antaa huomautuksen jäsenelle tai erottaa hänet, jos hän menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut seuraa. Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa. Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös seuran kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty. 

4§ Seura valitsee vuosikokouksessaan jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerrallaan hallituksen, joka edustaa seuraa, huolehtii sen talouden ja juoksevien asioiden hoidosta sekä seuran kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee seuran kokouksissa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi esiteltävät asiat, pitää jäsenluetteloa sekä kutsuu jäsenet kokouksiin. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla ja kokousta johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

5§ Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja. 

6§ Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

7§ Seura kokoontuu vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta ja 7 päivää ennen muuta kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8§ Seuran sääntöjen muutosten hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa. 

9§ Seuran purkamisesta päätetään samalla tavoin kuin sääntöjen muutoksesta. Seuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoitusten edistämiseksi siten, kuin seura purkautuessaan päättää. Seuran tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samalla tavalla.