Yhdistys‎ > ‎

Yhdistyksen säännötYhdistyksen nimi on Tampereen Hyönteistutkijain Seura r.y. ja kotipaikka Tampereen kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi.
Seuran tarkoituksena on edistää hyönteistutkimusta ja -harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 
 • järjestää kokouksia 
 • kokoaa ja käsittelee hyönteistietoja 
 • toimittaa alaan kuuluvia julkaisuja 
 • järjestää retkiä ja kokoelmien esittely- ja vaihtotilaisuuksia 
 • toimii muillakin vastaavilla alaa edistävillä tavoilla.
Seuran jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt hyönteistutkimusta ja -keräilyä harrastava henkilö. Uudet jäsenet hyväksyy seuran kokous. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Seuran tarkoituksen vastaisesti toimineen jäsenen voi seura erottaa jäsenyydestään kahden perättäisen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Seuran jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos hän ei ole kahtena perättäisenä vuotena maksanut jäsenmaksuaan.
Seura valitsee vuosikokouksessaan jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerrallaan hallituksen, joka edustaa seuraa, huolehtii sen talouden ja juoksevien asioiden hoidosta sekä seuran kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee seuran kokouksissa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi esiteltävät asiat, pitää jäsenluetteloa sekä kutsuu jäsenet kokouksiin. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla ja kokousta johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja.
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tammikuun kuluessa esitettävä tilintarkastajille, joiden on tilinpäätöksen johdosta annettava tarkastuskertomuksensa vuosikokoukselle.
Seura kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
 • hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta 
 • edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
 • vastuuvapauden myöntäminen seuran hallitukselle tai muut toimenpiteet, joihin edelliset kohdat antavat aiheen 
 • jäsenmaksun suuruus 
 • puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valitseminen 
 • kahden tilitarkastajan ja heidän varamiestensä valinta.

Kutsu vuosikokoukseen samoin kuin ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Seura kokoontuu kuukausittain kuukausikokouksiin kesäkuukausia lukuunottamatta. Nämä kuukausikokoukset pidetään hallituksen lähemmin määrääminä aikoina. Kutsu näihin kuukausikokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta.
Muut kuin 3§; 2mom:ssa, 10§:ssä ja 11§ssä mainitut asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
10§ Seuran sääntöjen muutosten hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa.
11§ Seuran purkamisesta päätetään samalla tavoin kuin sääntöjen muutoksesta. Seuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoitusten edistämiseksi siten, kuin seura purkautuessaan päättää.